لیست اثار تاریخی شهرستان رفسنجان

1-حصار قديم شهر رفسنجان و دروازه هاي آن كه به دستور امير مفخم بختياري حاكم كرمان در سال 1292 در اطراف

بهرام آباد (رفسنجان) ساخته شد.اين حصار داراي چند برج و باروي مستحكم بود و چهار دروازه داشت كه نامها قطب آباد، علي آباد، دروازه مزار و كمال آباد را براي آنها ذكر كرده اند.

2-كاروانسراي وهاب زاده واقع در قطب آباد با قدمتي در حدود 200 سال.


3-بازار اصلي شهر رفسنجان كه 250 سال قدمت دارد و تا به امروز محل كسب و تجارت بوده است.
4-مكاني بنام قيصريه واقع در مجاورت بازار كه در گذشته جايگاه تجار و بازرگانان بوده است.



5-حمام قرشي كه درخيابان شهيدبهشتي قرارداردو150سال قبل ساخته شده است.



6-ساختماني معروف به كلاه فرنگي در سعادت آباد رفسنجان كه در قديم محل زندگي حكام بوده است و امروزه

قسمتهايي از آن خراب شده است.



7-قلعه حاج ملكي در نوش آباد رفسنجان با 180سال قدمت.



8-مقبره شخصي بنام آشيخ عبد الحسين در نوش آباد با300 سال قدمت.



9-كاوانسراي كبوترخان با قدمتي حدود 250 سال.



10-يخدان كبوترخان با قدمت تقريبي 250سال.



11-مقبره پير سبز پوش در كبوتر خان مه در حدود 200سال قدمت دارد و هميشه مورد توجه و احترام مردم آن منطقه
بوده است.



12-تپه اي قديمي در مغوئيه با قدمت تقريباً 3000سال.



13-كاروانسراي گود احمر در نزديكي سرچشمه كه در زمان ناصر الدين شاه قاجار ساخته شده است و تنها كاروانسراي

سرپوشيده در اين منطقه است.


14-قبرستان قديمي كم ترش در مغوئيه كه بين 800 تا 1000 سال قدمت دارد و سنگ قبرهاي بدست آمده از اين

قبرستان شاهد اين مدعاست.



15-مقبره شاه چهل تن در خنامان با قدمت260 سال.



16-امام زاده بي بي حيات خواهر امام رضا(ع) كه 200 سال قدمت دارد و مكاني زيارتي است.



17-كاروانسراي بي بي حيات كه نزديك به 300سال قدمت دارد.



18-قبرستان مهجرد راويز كه تقريباً 850 سال قدمت دارد.



19-كاروانسراي رباط كه از كاروانسرا هاي زمان شاه عباس است.



20-مدرسه علميه تاج آباد كه 250سال قدمت دارد و امروزه مخروبه شده است.



21-آب انبار حاج آقا علي واقع در سه قريه نوق با قدمتي در حدود 190سال.



22-مقبره سید غریب



23-حمامي در سه قريه نوق كه در حدود 200سال از تاريخ ساخت آن ميگذرد.



24-امامزاده ابراهيم در سه قريه نوق كه تقريباً 220سال قدمت دارد.


25-برج فردوسيه نوق كه تقريباً 200 سال قدمت دارد.



26-يخدان انار با قدمت 220سال.



27-قلعه اي قديمي در انار كه300سال قدمت دارد كه متأسفانه مخروبه شده است.



28-مسجد قديمي در انار كه بنا به گفته اهالي اين منطقه 700سال قدمت دارد.



29-مكاني بنام بشر حافي در انار با قدمت 700سال.



30-كاروانسراي بياض با قدمتي نزديك به200سال.



31-آب انبار وكاروانسراي كشكوئيه با قدمت 350سال.



32-حمامي واقع در پاكش راويز كه 330سال از زمان ساخت آن ميگذرد.



33-كاروانسرايي در شمش با قدمت300سال.



34-امامزاده سيد جمال الدين در شمس آباد نوق كه قدمت آن به300سال ميرسد.


35-امامزاده سيد غريب واقع در لاهيجان.



36-بادگیر معین